نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس نهم:

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس نهم گفت: مشکل اساسی گناباد، توسعه نیافتگی و بیکاری بوده و با اقدامات شعاری و مسائلی که ممکن است اثر زودگذر داشته باشد، نمی توان به وظیفه خود عمل کرد بلکه باید به سمت و سویی حرکت کنیم که زمینه توسعه شهرستان برای چند دهه فراهم شود.

استاد حوزه علمیه گناباد:

استاد حوزه علمیه امام رضا (ع) گناباد گفت: دوستان و دشمنان، آیت الله جنتی را به تبعیت همه جانبه از ولایت فقیه و سرباز رهبری می شناسند و انتخاب ایشان برای ریاست مجلس خبرگان تمامی برنامه ریزی ها و دسیسه های دشمنان را از بین برد.


ارسال خبر
Ersale-
Khabar
پوستر

b00000106
جشنواره
ad100