مدیرعامل آبفای خراسان رضوی خبرداد:

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی گفت: چندین ایستگاه برداشت آب به منظور تأمین آب بهداشتی و تازه و با سیستم جداسازی آب شرب که بر اساس آخرین استانداردها و با ضریب اطمینان بالا انجام شده،در گناباد احداث خواهد شد.

امام جمعه گناباد:

امام جمعه گناباد گفت: سران آل سعود باید بدانند اگر آتش فتنه در لبنان را روشن کنند آنچنانکه مقاومت اسلامی آنها را در عراق و سوریه به زانو در آورد در لبنان هم پوزه کثیفشان را به خاک خواهد مالید.


ارسال خبر
Ersale-
Khabar

photo_2016-11-14_08-26-59
b00000106
ad100