رئیس مرکز فنی‌و‌حرفه‌ای گناباد اعلام‌کرد،

رئیس مرکز فنی‌و‌حرفه‌ای گناباد گفت: با توجه به رسالت سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای و گستردگی شبکه مهارت‌آموزی گناباد، مراکز فنی‌و‌حرفه‌ای گناباد آموزش‌های مهارتی متعدد به مهارت‌جویان ارائه می‎دهد و این مرکز برای تبدیل‌شدن به قطب آموزش مهارتی تلاش می‌کند.

شهردار گناباد:

شهردار گناباد گفت: طرح بافت فرسوده گناباد در سال ۱۳۸۶ با ۱۲۰ هکتار تصویب شد اما با توجه به شناسایی معابر و مسائل گردشگری و شاخصه های موجود برای تعیین بافت های افسوده درصدد افزایش مساحت بافت فرسوده به ۲۵۰ هکتار هستیم.


ارسال خبر
Ersale-
Khabar

b00000106
ad100