سازوکار تسویه بدهی‌ دولت از طریق اوراق تسویه خزانه

سازوکار تسویه بدهی‌ دولت از طریق اوراق تسویه خزانه

به گزارش مشرق، بر اساس اعلام معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت۵۵۴۱۳ ه سی تیرماه سالجاری هیات وزیران، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است تا مبلغ بیست هزار میلیارد ریال بدهی قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی- خرجی، با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول، تسویه کند.

کلیه اشخاص مشمول که به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلاً از دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت)) طلبکار هستند، برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق صدور اسناد(اوراق) تسویه خزانه نوع اول باید درخواست خود را با تکمیل درخواست صدور اسناد(اوراق) تسویه خزانه نوع اول مطابق نمونه پیوست (در لینک انتهای خبر) و الصاق تاییدیه‌های منضم به آن بر مبنای محل استقرار دستگاه‌اجرایی بدهکار حسب مورد در استان، به اداره‌کل اموراقتصادی و دارایی استان مربوط (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار محلی) و در مرکز (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار متمرکز) به وزارت اموراقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) ارسال کند.


بر مبنای این گزارش، اداره‌ کل اموراقتصادی و دارایی استان محل استقرار دستگاه‌ اجرایی بدهکار، ضمن بررسی و تکمیل مدارک لازم، باید نسبت به تهیه و تایید درخواست صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و ارسال آن به مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی اقدام ‌نماید.


گفتنی است، اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی، شهرداری ها و شرکتهای دولتی مشمول ساز و کار مذکور می شوند.


منبع خبر : mashreghnews.ir