ورزش پيلاتس چيست و چه فوايد و عوارضي دارد؟

ورزش پيلاتس چيست و چه فوايد و عوارضي دارد؟

ورزش پيلاتس چيست و چه فوايد و عوارضي دارد؟
خبرگزاري آريا - ورزش پيلاتسورزش پيلاتس يکي از تمرينات يا بهتر است بگوييم رشته هاي ورزشي مرتبط با سلامت استورزش پيلاتس يکي از تمرينات يا بهتر است بگوييم رشته هاي ورزشي مرتبط با سلامت است که در ﺳﺎل ١٩٢٠توسط ژوزف هوبرتوس پيلاتس بنيانگذاري شده است. اﯾﻦ ورزش در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وي ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮام و ﺣﻔﻆ ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه او ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ.ورزش پيلاتس در حال حاضر يکي از برنامه هاي ورزشي بسيار معروف امروزي در سراسر دنيا است. اما چه چيزي باعث شده که امروزه پيلاتس تا اين حد شهرت پيدا کند و محبوب شود؟روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ورزش هايي اﺳﺖ ﮐﻪ بر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻌﻄﺎف و ﻗﺪرت در ﺗﻤﺎم اﻧﺪام هاي ﺑﺪن تمرکز دارد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻼت را ﺣﺠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن ها را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. اﯾﻦ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ھﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن اﻓﺮاد را در ھﺮ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.ورزش پيلاتس مجموعه‌اي از حرکاتي‌ است که از جاذبه، وزن بدن و دستگاه‌هاي مخصوص در جهت افزايش مقاومت و توان‌تان کمک مي‌گيرد تا ماهيچه‌هاي تثبيت کننده‌ي بدن ورزيده و قوي شوند. ارتباط بين ذهن و بدن در اين ورزش خيلي مهم است. ورزش پيلاتس به ذهن‌تان کمک مي‌کند تا سطح مشخصي از آگاهي را در مورد شيوه‌ي حرکت‌هاي بدن خود داشته باشد.ﭼرا ورزش پيلاتس اين ﻣﻘدار موفقيت آميز ﺑوده اﺳت ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ورزش ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻣﺮوزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟! ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده، ﮔﻔﺘﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﭘﯿﻼﺗﺲ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ورزش به صورت بسيار عالي ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﻋﺪه ھﺎي ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻓﺮاد در ھﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ورزﺷﮑﺎر ﺣﺮﻓﻪاي ﯾﺎ ﺗﺎزه ﮐﺎر، خانم هاي ﺧﺎﻧﻪ دار ﯾﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﭘﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪ اﮔﺮ ورزش ﭘﯿﻼﺗﺲ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ، اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ آن را ﺧﻮاھﻨﺪ دﯾﺪ.ﺑﺎ ﺷﺮوع ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ظﺎھﺮ، اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺮﮐﺎت، ﺑﺪن ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﮫﺘﺮ، ﻣﺘﻮازن، ﺻﺎف و ﮐﺸﯿﺪه، بلندﺗﺮ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ. اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﻼﺗﺲ از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮاي ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ذھﻨﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺧﻮب ﮐﺎرھﺎي روزاﻧﻪ و دﯾﮕﺮ فعاليت هاي ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ.احتمالاً مزيت اصلي تمرين پيلاتس تقويت ارتباط بين مغز و بدن باشد. پيلاتس شامل مؤلفه هاي تنفس و تمرکز است و شما را تشويق مي کند تا از روش انجام حرکات و حتي طريقه نشستن آگاه باشيد.فوايد ورزش پيلاتس پيلاتس يک مجموعه از تمرين هاي استقامتي و کششي است که بر قدرت کلي بدن، استحکام نخاع، تصحيح پيکره بدن (وضعيت ساختار اسکلتي) و بهبود انعطاف پذيري تمرکز مي کند. اين تمرينات قدرت بدن و همچنين انعطاف بدن را بالا مي برند. پيلاتس به هيچ وجه به کاهش وزن کمک نمي کند، مگر اينکه شما در کنار تمرينات پيلاتس فعاليت هوازي داشته باشيد.پيلاتس از اين لحاظ مورد توجه قرار مي گيرد که در بحث سلامت و آمادگي عمومي بدن، نسبت به تمريناتي رايج امروزه مانند تمرينات با وزنه فوايد بيشتري دارد، به عنوان مثال در تمرينات پيلاتس مي توان گفت کل عضلات بدن درگير مي شوند و به اين صورت نيست که يک بخش زياد تمرين داده شود و بخش ديگر بدن کم، يعني مي توان گفت پيلاتس بر تناسب اندام و تقويت کل بدن اثر دارد.افزايش انعطاف پذيري پيلاتس انعطاف پذيري بدن را افزايش مي دهد زيرا بر کشيدگي و افزايش دامنه حرکت مفاصل تمرکز دارد، پس طول و کشش عضلات و نيز دامنه حرکت مفاصل افزايش پيدا مي کنند. شايد شما به اندازه اي کسي که به طور اختصاصي يوگا انجام مي دهد، انعطاف پذيري نداشته باشيد، اما قطعاً نسبت به افراد ديگر انعطاف پذيري بيشتري خواهيد داشت.رشته ورزشي پيلاتسپيلاتس انعطاف پذيري بدن را افزايش مي دهدتمام بدن فعاليت دارد در ورزش پيلاتس تمام اجزاي بدن به کار گرفته مي‌شود. بدن انسان هم براي همين منظور طراحي شده است و حرکت‌هاي ورزش پيلاتس بدن‌تان را براي چالش‌هاي فيزيکي که هرروزه پيش‌ِ‌رو داريد، آماده مي‌کنند.اصلاح وضعيت بدن طرز نشستن و ايستادنِ بد، مشکلات و دردهاي زيادي را به وجود مي‌آورند که تعداد بسياري از مردم را آزار مي‌دهد. اگر پدر و مادرتان به شما ياد نداده‌اند که بايد صاف بنشينيد، ورزش پيلاتس براي شما واجب است.پيلاتس به شما ياد مي‌دهد که چه وضعيت و ساختاري براي هر حرکت و موقعيتي مناسب است و چطور بايد آن را انجام بدهيد. اگر بدن‌تان را در موقعيت‌هاي درستي قرار بدهيد و جهت‌گيري و هماهنگي اجزايش را تنظيم کنيد، قوي‌تر مي‌شويد و مي‌توانيد احتمال صدمه‌هايي که ممکن است به خاطر استفاده‌ي زياد از يک اندام به وجود بيايند را کاهش ‌بدهيد.ورزش پيلاتس براي کاهش وزن گفته شده که ورزش پيلاتس با افزايش سرعت عضله سازي در کاهش وزن به شما کمک مي‌کند. چون فعاليت عضله‌ها بيشتر مي‌شود و به اين ترتيب کالري بيشتري مي‌سوزانيد. بهترين کاري که مي‌توانيد براي لاغري انجام بدهيد اين است که تمرين‌هاي پيلاتس را با 5 جلسه ورزش کارديوي 30 دقيقه‌اي در هفته ترکيب کنيد.پيلاتس علاوه بر عضله سازي، بدن‌تان را قوي مي‌کند و شما را براي ورزش‌هاي شديد ديگري که کالري بيشتري مي‌سوزانند آماده مي‌کند. پيلاتس به افزايش اعتماد به نفس و کاهش سطح استرس کمک مي‌کند که هر دوي‌ اينها براي کاهش وزن مفيدند.تمرين مناسبي براي خانم هاخانم ها بطور ويژه اي پيلاتس را به عنوان يک فعاليت ورزشي به منظور تناسب اندام ترجيح مي دهند، زيرا در حاليکه عضلات را تقويت کرده و فرم مي دهد، اما باعث حجيم شدن آن نمي شود، چيزي که خيلي از خانم ها از آن مي ترسند. بسياري از خانم فکر مي کنند که تمرينات وزنه ممکن است آن ها را حجيم يا مردانه (بدن مردانه) کند، در حالي که صحت ندارد. بهرحال اگر هنوز از تمرينات با وزنه ترس داريد؛ پيلاتس مي تواند يک شروع بزرگ براي شما باشد.پيلاتس به طور قابل توجهي نسبت به تمرين هاي قدرتي سنتي که از دستگاه هاي بدنسازي استفاده مي کنند، براي مفاصل سالم تر و آسيب رساني کمتري دارد، زيرا از بدن خود شما براي مقاومت استفاده مي کند و قدرت را از مرکز بدن تقويت مي کند.پيلاتس براي چه کساني مفيد است؟ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﺮاي ﺗﻤﺎمي ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ھﺮ سني ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻣﻨﺪ ﺑﻪ تناسب اﻧﺪام و وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮمي ﺟﺴﻤﺎني ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ورزﺷﮑﺎران ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺴﺎني ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﻳﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه اﻧﺪ، ﻣﺜﻞ ﺑﺎزﻳﮑﻨﺎن ﮔﻠﻒ و ﺗﻨﯿﺲ، ﮐﺴﺎني ﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺰﻣﻦ دﭼﺎر درد ﭘﺸﺖ مي ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎني ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻳﮏ دوره ﻧﻘﺎھﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاھﻨﺪ دوﺑﺎره ﻳﮏ زﻧﺪگي ﺑﺎﻧﺸﺎط را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ، ﺳﺎﻟﺨﻮردگاني ﮐﻪ مي ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط دوﺑﺎره ﻓﻌﺎل و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، کساني که مي خواهند از پوکي استخوان جلوگيري کنند و حتي کساني که ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرھﺎي رواني ﻧﺎشي از ﺧﺴﺘگي ﻳﺎ ﺑﯿﻤﺎري هاي ﻧﺎشي از آن ھﺴﺘﻨﺪ.منبع: مجله علم ورزش
منبع خبر : aryanews.com